COVID-19 recovery and mental health at work

COVID-19 and mental health at work - Thai translation

COVID-19 และสุขภาพจิตในที่ทำงาน

ข้อกำหนดทางสุขอนามัยภายใต้ Work Health and Safety Act 2011 (พรบ. สุขอนามัยและความปลอดภัย 2011) ครอบคลุมสุขอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้นผู้ที่ทำธุรกิจหรือประกอบกิจการ (PCBU) จึงมีความรับผิดชอบที่จะต้องช่วยเหลือพนักงานในช่วงระยะเวลาที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการระบาดของ COVID-19

เป็นสิ่งสำคัญที่ PCBUs/นายจ้างต้องจัดการทำงานที่เหมาะสมให้มีสภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยสุขภาพจิตที่ดีสำหรับพนักงาน  เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจในระหว่างระยะเวลานี้   เพื่อได้ข้อมูลและแหล่งข้อมูลล่าสุดในการติดตามข่าว  COVID-19   ดูได้จาก  nsw.gov.au/covid-19

ขั้นตอนที่ PCBUs/นายจ้างควรปฏิบัติเพื่อลดปัญหาสุขภาพจิตในระหว่างการระบาดของ COVID-19

โรคระบาด COVID-19 ที่เกิดในปัจจุบันสามารถก่อให้เกิดความกังวลและความเครียดสูงแก่พนักงาน  ผู้จัดการ ผู้นำระดับหัวหน้าและพนักงานมีบทบาทสำคัญในการช่วยจัดการกับประเด็นการเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตเด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

การฝึกอบรมทักษะสุขภาพจิตออนไลน์ฟรี

การฝึกอบรมทักษะสุขภาพจิต mental health skills training (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ออนไลน์ฟรีของรัฐบาล NSW เป็นชุดที่มีสามตอนที่จะช่วยให้เข้าใจอาการป่วยทางสุขภาพจิต และช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี สามารถทำโปรแกรมนี้ได้ทางออนไลน์ในเวลาและจังหวะที่เหมาะสมกับผู้ฝึก  การฝึกออนไลน์มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือถ้าท่านมีปัญหาในการทำโปรแกรมนี้ให้เสร็จด้วยตนเอง

จัดการปัจจัยการเสี่ยง

รับฟังข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันจากแหล่งข้อมูลของทางการเช่น nsw.gov.au /covid-19 และ NSW Department of Health

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อเสนอแนะจาก Safework NSW และ NSW Health
 • ระบุและสนับสนุนพนักงานในธุรกิจของท่านที่อาจมีความเสี่ยงมากจากการกระทบกระเทือนทางจิตใจในที่ทำงาน (ตัวอย่างเช่น พนักงานแนวหน้า  หรือผู้ที่ทำงานที่บ้านตามลำพัง)
 • เข้าใจ risk factors (ปัจจัยการเสี่ยง) อันสืบเนื่องจากการป่วยทางสุขภาพจิตในสถานที่ทำงาน
ทำการเปลี่ยนแปลง
 • ปรึกษากับพนักงานเกี่ยวกับวิธีทำงานที่แตกต่างไปเพื่อปฏิบัติตามหลักการติดต่อกันในระยะห่างและอยู่อย่างปลอดภัย
 • ปฏิบัติเป็นตัวอย่างโดยดูแลตัวเองและทำตาม 5 ways to wellbeing (แนวทาง 5 อย่างเพื่อมีความเป็นอยู่ที่ดี)
 • จัดให้มีความยืดหยุ่นและพิจารณาว่า good work design (การออกแบบการทำงานที่ดี) อาจช่วยพนักงานการทำงานตลอดจนจัดการกับครอบครัวและความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ดูแล
 • สื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอถึงวิธีการที่ธุรกิจกำลังรับสถานการณ์ COVID-19  และท่านกำลังใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างไร
 • ต้องแน่ใจว่าข้อมูลมีความชัดเจน และสามารถอ้างอิงได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน  หรือเมื่อพวกเขาติดเชื้อไวรัส
 • ระลึกถึงพนักงานที่อาจกำลังพักการทำงานระยะยาว   หรือพนักงานที่รับเงินชดเชยจากการทำงาน  ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูลและเข้าใจผลกระทบจากสถานการณ์
ให้ความสนับสนุน
 • โต้ตอบกับพนักงานอย่างเปิดเผยและโปร่งใส   ให้พนักงานรู้ว่าพวกเขาไม่โดดเดี่ยว  และจะเผชิญปัญหาได้
 • สนับสนุนให้มีการออกความคิดเห็นเพื่อให้โอกาสพนักงานแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
 • กระจายบริการให้ความสนับสนุนโดยให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนรู้ว่ารับความสนับสนุนได้ที่ไหน    พิจารณาตั้งศูนย์การติดต่อสำหรับพนักงาน
 • ส่งเสริม Employee Assistance Program (EAP) (โปรแกรมความช่วยเหลือคนงาน) ถ้ามี  และสนับสนุนให้พนักงานใช้บริการ
 • แจ้งบริการสนับสนุนฟรีตามรายการดังนี้:
  • Beyond Blue NewAccess: โปรแกรมสุขภาพจิตออนไลน์ฟรี
  • Black Dog Institute Online Clinic: เครื่องมือประเมินสุขภาพจิตออนไลน์ฟรีสำหรับผู้มีอายุเกิน 18 ปี
  • myCompass:  เครื่องมือช่วยตนเองส่วนตัวสำหรับสุขภาพจิต
  • Headspace:  แอพแนะวิธีทำสมาธิ
จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อจิตใจแก่พนักงานที่ทำงานในที่ห่างไกล หรือทำงานที่บ้านในระหว่างการระบาดของ COVID-19

ในขณะที่สามารถดำเนินธุรกิจในที่ห่างไกลเพื่อปฏิบัติตามการควบคุมการติดต่อกันในระยะห่าง  เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจด้วยว่ายังต้องเป็นไปตาม Work Health and Safety Act 2011   การแยกอยู่ตามลำพังที่เกิดจากการทำงานในที่ห่างไกลอาจมีผลต่อสุขภาพจิต   และควรมีมาตรการแก้ปัญหานี้โดยวิธีการต่อไปนี้:

 • ปรึกษากับพนักงานในการจัดวิธีทำงานที่บ้าน
 • เข้าใจความสำคัญของการเชื่อมต่อทางสังคมเพื่อรักษาสุขภาพจิตที่ดี โดยผ่าน  icare social connections toolkit
 • เชื่อมการติดต่อด้วยการสื่อสารจริงทางโทรศัพท์หรือการประชุมทางวิดีโอ  แทนการสื่อสารโดยส่งข้อความหรืออีเมลจะสามารถทำให้การติดต่อเป็นส่วนตัวได้มากขึ้น
 • จำแนกอากัปกริยาที่อาจบ่งบอกว่าบางคนอยู่ในสภาพเดือดร้อน โดยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและการสื่อสาร   RUOK? ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการได้จากระยะไกล

ส่งเสริมวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์โดยการกำหนดเวลาประจำสำหรับอาหารกลางวัน/อาหารเช้า/น้ำชาในตอนบ่าย  ให้สอดคล้องร่วมกันโดยไม่ต้องมีการพบปะจริง เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ส่งเสริมกิจวัตรที่เริ่มต้นและยุติตรงตามเวลา รวมทั้งการหยุดพักและเวลาเพื่อกิจกรรมออกกำลังกาย

ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับวิธีรักษาสุขภาพจิตขณะทำงานจากบ้าน  และแบ่งปันเครื่องมือและแหล่งข้อมูลด้วย เช่น  Black Dog Institute - Managing your mental health at home: Working from home during COVID-19 และ working from home safely

แหล่งข้อมูลเพื่อใช้และแบ่งใช้เพื่อรักษาสุขภาพจิตในระหว่างการแพร่ขยายของโรคระบาด COVID-19
แหล่งข้อมูลช่วยเหลือที่อ้างอิงได้ในระยะการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การทำงานและความไม่แน่นอน
 • Superfriend -  การสื่อสารและการควบคุมในระยะการเปลี่ยนแปลง
 • รักษาสุขภาพจิตในขณะที่ out of work (ว่างงาน)
 • A head for Business: สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง
 • Fair Work Australia: กฎหมายว่าด้วยโคโรนาไวรัสและสถานที่ทำงานในออสเตรเลีย
ถ้าพนักงานแสดงอาการทางสุขภาพจิตและต้องการความช่วยเหลืออย่างกระทันหันเดี๋ยวนี้

ติดต่อบริการข้างล่างนี้ถ้าต้องการความช่วยเหลือยามวิกฤตโดยด่วน:

เพื่อดู English version (ข้อความภาษาอังกฤษ)  ของแผ่นข้อมูลนี้และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ไปที่ safework.nsw.gov.au

เพื่อพูดกับล่ามภาษาของท่าน  โทรศัพท์หมายเลข 13 14 50